Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2017-2018

Septembrie 2017

Nr. crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de master Programul de studii universitare de master Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra de şcolarizare pentru studii CPV Cifra totală de şcolarizare propusă
Locuri la buget din care pentru rromi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din toate țările inclusiv Rep. Moldova)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6+7+8+9
1 Inginerie  Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricație 20     3 12 10 45
Managementul calității în inginerie industrială
Grafică şi modelare computerizată 20     3 12 10 45
Proiectare și simulare în ingineria sudării 20     2 28 10 60
Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică 20     2 38 4 64
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului 20     2 38 4 64
Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) 0       20 2 22
Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale 20     2 68 10 100
Materiale avansate şi tehnologii inovative
Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 20     1 24 5 50
Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) 10   1   34 5 50
TOTAL   150 0 1 15 274 60 500
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 45     5 5 5 60
TOTAL   45 0 0 5 5 5 60
3 Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranța alimentelor 20     5 24 1 50
Ştiința şi ingineria alimentelor 20     5 24 1 50
Nutriție 20   1 5 24   50
Știința și ingineria bioresurselor acvatice 20       30   50
Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentație publică și agroturism 20     5 25   50
Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale 20       30   50
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului        
TOTAL   120 0 1 20 157 2 300
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile    25   1 5 17 2 50
Inginerie electronică, telecomu-nicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 25     5 18 2 50
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 25 1   5 18 2 50
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 25     5 18 2 50
TOTAL   100 1 1 20 71 8 200
5 Educaţie Fizică şi Sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu 16     5 28 1 50
Educaţie fizică şcolară şi management sportiv 25 2   5 20   50
Management Management educaţional 14       36   50
TOTAL   55 2 0 10 84 1 150
6 Litere Filologie Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană  13     6 30 1 50
Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 13     5 31 1 50
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri  (în limba franceză) 13     5 31 1 50
Literatură, film şi reprezentări culturale (în limba engleză) 13       37 0 50
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media 13       11 1 25
TOTAL   65 0 0 16 140 4 225
7 Ştiinţe şi Mediu Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului 30 1   8 2 10 50
Matematică Matematică didactică 20     7 13 10 50
Chimie Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice 0       40 10 50
TOTAL   50 1 0 15 55 30 150
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) 25     10 10 5 50
Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 15     5 30   50
TOTAL   40 0 0 15 40 5 100
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 25     1 14   40
Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice 25       15   40
TOTAL   50 0 0 1 29 0 80
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate Contabilitate și audit 14       36   50
Economie şi afaceri internaţionale Administarea afacerilor internaționale 13     3 34   50
Finanţe Management financiar și bancar 14 1   3 33   50
Management Strategii și politici manageriale 14 1   2 34   50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri 14 1   2 34   50
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor  13       37   50
Economie Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 14 1   2 24 10 50
 Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism 14 1   3 33   50
TOTAL   110 5 0 15 265 10 400
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Dreptul european al afacerilor 12 1     13   25
Combaterea criminalității informatice 13     3 8 1 25
Ştiinţe administrative Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică 12 1   2 10 1 25
Administraţie publică şi integrare europeană 13       11 1 25
TOTAL   50 2 0 5 42 3 100
12 Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 11     1 1 2 15
TOTAL   11 0 0 1 1 2 15
TOTAL  UNIVERSITATE 846 11 3 138 1163 130 2280