Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2017 - 2018

I. Aspecte generale

Art. 1. Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) se realizează prin concurs organizat la nivelul școlilor doctorale, pentru fiecare domeniu de doctorat, în cadrul școlilor doctorale autorizate provizoriu, în două sesiuni, respectiv în lunile iulie și septembrie. Concursul de admitere  se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
 • Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 12/10.04.2014;
 • Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative;
 • Ordinul MENCȘ nr. 5382/2016 privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016 – 2017;
 • Rectificarea privind cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5382/2016, din 28.12.2016;
 • Ordinul nr. 6102/30.12.2016 pentru pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 • Adresa MEN nr. 123 GP/07.04.2017 privind repartizarea locurilor/granturilor de studii universitare de licență, master și doctorat organizate la forma de învățământ cu frecvență și frecvență redusă (doctorat), finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2017-2018.

Art. 2. Pentru anul universitar 2017-2018, IOSUD - UDJG organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat pentru domeniile de doctorat precizate în Anexa 1 care este parte integrantă a acestei metodologii.

Art. 3. (1) Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei Naționale. Potrivit legii, la ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă) sub formă de granturi doctorale şi locuri în regim cu taxă. Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat, precum și a locurilor cu taxă se supun aprobării în cadrul Consiliului de administrație al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

(2) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat este stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar.

Art. 4. Criteriile de evaluare, selecţie şi departajare a candidaţilor la doctorat se stabilesc de către CSUD conform Metodologiei prezente.

Art. 5. (1) Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat pentru ambele forme de învăţământ se organizează în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

 

II. Programul de desfăşurare a concursului de admitere

Etapele concursului de admitere Sesiunea iulie 2017 Sesiunea septembrie 2017
Afișarea tematicilor și a bibliografiei aferente 15 mai 2017
Propunerea comisiilor de admitere 12 mai 2017
Înscrierea candidaților 17-24 iulie 2017 1-11 septembrie 2017
Interviu 25-26 iulie 2017 14-17 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor 27 iulie 2017 21 septembrie 2017
Depunerea contestațiilor 27 iulie 2017 22 septembrie 2017
Rezolvarea contestațiilor, validarea și afișarea rezultatelor 31 iulie 2017 23 septembrie 2017
Semnarea contractelor 24-30 septembrie 2017

 

III. Înscrierea candidaților

Art. 6. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, distribuite de către CSUD - UDJG, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi includere pe site-ul universităţii.

Art. 7. La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau din străinătate, indiferent de anul absolvirii programului de masterat. Se pot înscrie și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform legii nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Art 8. Programele de studii universitare (licenţă şi masterat), absolvite de către candidatul la doctorat, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii, la momentul înmatriculării candidatului la programele respective.

Art. 9. (1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea pentru studiile universitare de doctorat în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor elaborate de către Ministerul Educației Naționale.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe ale Uniunii Europene au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România, după caz.

(4) Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a acestor studii, eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Art. 10. (1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la secretariatul doctorat, respectând termenul de depunere stabilit.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

Art. 11. (1) Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017 prezintă, la înscriere, adeverința care atestă acest lucru – în original sau în copie, eliberată de către instituția de învățământ respectivă.

(2)  În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data de 30.09.2017, la secretariatul doctorat, adeverința care atestă promovarea examenului de disertație. Adeverința este valabilă la înscriere doar pentru candidații care au promovat examenul de master în sesiunea 2016-2017.

(3) Neprezentarea diplomei de master sau a adeverinței, în original, la termenul stabilit, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului obținut în urma admiterii.

Art. 12. Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Art. 13. (1) Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv:

 • cerere tip de înscriere (formular tipizat);
 • fișă de înscriere (formular tipizat);
 • copie după certificat de naştere copie;
 • certificat de căsătorie sau de eventuală schimbare a numelui, dacă este cazul, in copie;
 • copie simplă după BI/CI;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau în copie;
 • foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original sau în copie;
 • diploma de master (dacă este cazul), în original sau în copie;
 • foaia matricolă de la master, în original sau în copie;
 • curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul) (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (în valoare de 200 RON).

Candidatul la concursul de admitere la doctorat va depune dosarul de înscriere la secretariatul doctorat.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.

(3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

(4) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(6) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD/Şcoli doctorale.

Art. 14. După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului de şcolarizare și înmatricularea în anul universitar 2017-2018 în anul I, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. În perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat calitatea de student–doctorand se suspendă.

 

IV. Desfăşurarea concursului de admitere

Art. 15. Concursul de admitere la doctorat constă într-un interviu şi în analiza dosarului de concurs al candidatului. Interviul constă în:

 • susţinerea orală a unei scurte expuneri elaborate, în prealabil, de către fiecare candidat, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia studiată, cu referiri directe la tematica tezei de doctorat propuse în acord cu coordonatorul de doctorat;
 • formularea de răspunsuri, de către candidat, la întrebările adresate acestuia de membrii comisiei.

Interviul se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul conducătorului de doctorat. În cadrul interviului, candidaţii vor fi apreciaţi în funcție de nivelul de pregătire şi de informare în domeniu, de capacitatea de a aborda problemele specifice de cercetare, de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) inovative și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări publicate sau comunicate și participări la proiecte de cercetare). În egală măsură, candidații vor fi apreciați în funcție de capacitatea de argumentare a caracterului novator al temei de cercetare propuse, în raport cu stadiul actual al cercetării în domeniul tematic ales și cu bibliografia de specialitate, cu accent deosebit pus pe valoarea adăugată a temei doctorale selectate în acord cu coordonatorul de doctorat. Anterior depunerii dosarului de concurs, candidaţii trebuie să contacteze potenţiali conducători de doctorat, în vederea selectării, în acord cu aceștia, a tematicii tezei de doctorat.

Art. 16. Pentru susţinerea interviului, în cadrul admiterii la doctorat, se numesc comisii pe domenii de doctorat, la nivelul fiecărei școli doctorale (dacă este cazul, pot fi mai multe comisii în acelaşi domeniu de doctorat).

Art. 17. Componenţa comisiilor este propusă de către fiecare școală doctorală în care se organizează concursul de admitere la doctorat.
Comisiile de admitere la doctorat vor fi alcătuite din 3 sau 5 membri, conducători de doctorat şi, dacă este cazul, specialişti din UDJG cu rezultate deosebite în domeniu (proiecte câştigate prin competiţie şi lucrări ISI pentru domeniul inginerie, respectiv articole în reviste relevante pentru domeniile socio-umane).

Art. 18. Comisiile se avizează de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), de către Consiliul de administrație, şi se aprobă de către Senatul UDJG. Comisiile se numesc prin decizia Rectorului UDJG, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor de concurs.

Art. 19. În cadrul fiecărei şcoli doctorale, directorul împreună cu coordonatorii de domeniu stabilesc tematica şi bibliografia de concurs. Acestea vor fi întocmite pe baza tematicilor şi bibliografiilor specifice trimise de conducătorii de doctorat către Consiliul Școlii Doctorale (CSD), vor fi transmise secretariatului doctorat şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi includere pe site-ul universităţii, cu cel puţin o lună înainte de concursul de admitere.

Art. 20. Pentru interviu, fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10. Media obţinută la interviu se va exprima cu maximum două zecimale.

Art. 21. Selecţia candidaţilor se face pe baza notei obţinute ca medie ponderată din:

 • media obţinută la interviu (pondere 60%);
 • media examenului de disertaţie (pondere 20%);
 • media examenului de licenţă (pondere 20%).

În cazul absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, care nu au absolvit un ciclu de studii aprofundate sau master, selecția candidaților se face pe baza notei obținute ca medie ponderată din:

 • media obținută la interviu (pondere 60%);
 • media examenului de licență (pondere 40%).

Art. 22. Nota obţinută la admitere trebuie să fie minimum 7.00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Art. 23. Declararea candidaţilor ca fiind admiși se va face pe baza ierarhizării acestora la nivelul fiecărui conducător, în limita locurilor alocate acestuia. Locurile neocupate din cadrul unei școli doctorale vor fi redistribuite în interiorul acesteia. Dacă acest lucru nu este posibil, locurile disponibile se vor redistribui la nivelul IOSUD - UDJG.

Art. 24. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:

 • media obţinută la prima componentă a probei de admitere la doctorat;
  b) media generală a anilor de studii universitare de lungă durată sau echivalente;
  c) media examenului de finalizare a studiilor universitare de lungă durată sau echivalente.

Art. 25. Eventualele contestații se depun la directorii școlilor doctorale și se rezolvă de către CSD.

 

IV. Dispoziții finale

Art. 26. Rezultatele admiterii vor fi avizate de consiliile școlilor doctorale și validate de CSUD.

Art. 27. Rezultatele concursului de admitere la doctorat, pe domenii de studii, se afişează la avizierul IOSUD, avizierul școlii doctorale şi pe site-ul universităţii.

Art. 28. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul

Art. 29. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi şi dobândesc calitatea de studenți-doctoranzi prin decizie a rectorului universității.

 1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxe de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.
 2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial) şi semnează contractul de şcolarizare.

Art. 30. Studenții-doctoranzii vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat, contractul de studii universitare de doctorat.

Art. 31. Pentru evaluarea activităților studenților-doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2017 – 2018, se utilizează sistemul de credite transferabile, conform Anexei 2.